Дієслова 5-й клас – таблиця ТОП 100 популярних в Англійській мові

Дієслова 5-й клас ТОП 100 в англійській мові у вигляді таблиці, в 2й і 3й формі минулого часу з перекладом (Infinitive, Past Simple, Past Participle)

Дієслова англійської мови для 5-го класу англійської мови – топ 100 популярних дієслів нашого сайту, найбільш часто запитувані дієслова у вигляді таблиці. Всі форми минулого часу (Past Simple) і дієприкметника минулого часу (Past Participle).

Base Form Past Simple Past Participle Переклад

buy [baɪ]

bought

bought

купити

be [bi:]

was

were

been

бути, перебувати

read [riːd]

read

read

читати

drink [drɪnk]

drank

drunk

пити

eat [i:t]

ate

eaten

їсти,є

make [meɪk]

made

made

робити

do [du:]

did

done

робити

find [faɪnd]

found

found

знаходити

go [goʊ]

went

gone

йти, йти

run [rʌn]

ran

run

бігти

learn [lɜ:n]

learnt

learned

learnt

learned

вчити(ся)

drive [draɪv]

drove

driven

водити, гнати

hide [haɪd]

hid

hidden

ховати, ховатися

break [breɪk]

broke

broke

broken

ламати, зламати

see [si:]

saw

saw

seen

бачити

lose [lu:z]

lost

lost

втрачати

teach [ti:tʃ]

taught

taught

вчити

bring [brɪŋ]

brought

brought

принести

write [raɪt]

wrote

written

писати

have [hæv]

had

had

мати

throw [θroʊ]

threw

thrown

кидати

talk [tɔːk]

talked

talked

розмовляти,базікати

know [noʊ]

knew

known

знати

sing [sɪŋ]

sang

sang

sung

співати

meet [mi:t]

met

met

зустрічати

hear [hɪə]

heard

heard

слухати

swim [swɪm]

swam

swum

плисти

get [get]

got

gotten

got

отримувати

think [θɪŋk]

thought

thought

думати

tell [tel]

told

told

розповідати, говорити

draw [drɔ:]

drew

drawn

малювати, тягти

become [bɪˈkʌm]

became

become

ставати

put [pʊt]

put

put

класти

choose [tʃu:z]

chose

chosen

вибирати

leave [li:v]

left

left

залишати виїжджати

sit [sɪt]

sat

sat

сидіти

say [sɛɪ]

said

said

говорити, сказати

sell [sel]

sold

sold

продавати

build [bɪld]

built

built

будувати

fly [flaɪ]

flew

flown

літати

take [teɪk]

took

taken

взяти,брати

win [wɪn]

won

won

виграти

forget [fəˈget]

forgot

forgotten

забути

come [kʌm]

came

come

приходити

give [gɪv]

gave

given

давати

cut [kʌt]

cut

cut

різати

speak [spi:k]

spoke

spoken

говорити

sleep [sli:p]

slept

slept

спати

feel [fi:l]

felt

felt

відчувати

visit [ˈvɪzɪt]

відвідали

відвідали

відвідувати

keep [ki:p]

kept

kept

зберігати

listen [ˈlɪsn]

listened

listened

слухати

stand [stænd]

stood

stood

стояти

begin [bɪˈgɪn]

began

begun

починати(ся)

look [lʊk]

looked

looked

дивитися

understand [ʌndəˈstænd]

understood

understood

розуміти

invite [ɪnˈvaɪt]

invited

invited

запрошувати

open [ˈəʊpən]

opened

opened

відкривати

spill [spɪl]

spilt

spilled

spilt

spilled

проливати

shut [ʃʌt]

shut

shut

закривати

ask [æsk]

asked

asked

просити

answer [‘ɑːnsə]

answered

answered

відповідати

fit [fɪt]

fitted

fitted

підходити

do / does [duː]

did

done

робити, виконувати

sting [stɪŋ]

stung

stung

жалити, вжалити

decide [dɪˈsaɪd]

decided

decided

вирішувати

forgive [fəˈgɪv]

forgave

forgiven

пробачити

dry [draɪ]

dried

dried

сушити

count [kaʊnt]

counted

counted

вважати

prepare [prɪˈpeə]

prepared

prepared

готувати

remember [rɪˈmembə]

remembered

remembered

пам’ятати,пригадувати

allow [əˈlaʊ]

allowed

allowed

дозволяти

add [æd]

added

added

додавати, приєднувати

search [sɜːrtʃ]

searched

searched

шукати

warn [wɔːrn]

попереджені

попереджені

попереджати

push [pʊʃ]

pushed

pushed

штовхати

greet [ɡriːt]

greeted

greeted

вітати

perform [pərˈfɔːrm]

performed

performed

виконувати

thank [θæŋk]

thanked

thanked

дякувати

pour [pɔːr]

poured

poured

лити

advise [ədˈvaɪz]

advised

advised

радити

recognize [ˈrekəɡnaɪz]

recognized

recognized

визнавати, розпізнавати

divide [dɪˈvaɪd]

divided

divided

ділити

disturb [dɪˈstɜːrb]

disturbed

disturbed

турбувати, заважати

excuse [ɪkˈskjuːs]

excused

excused

вибачатися

attach [əˈtætʃ]

attached

attached

додавати, приєднувати

distinguish [dɪˈstɪŋɡwɪʃ]

distinguished

distinguished

розрізняти, відрізняти

address [əˈdres]

addressed

addressed

звертатися

calculate [ˈkælkjʊleɪt]

calculated

calculated

обчислювати

multiply [ˈmʌltɪplaɪ]

multiplied

multiplied

множити

subtract [səbˈtrækt]

subtracted

subtracted

віднімати